صفحه آرشیو

دعا

دعا

دعا در مانی [قسمت اول]

دعا در ماني « شاد كردن قلبى با يك عمل، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد! »« گاندى »بديهى است، آنچه در نهايت رنج و تألم انسان را تسلى و آرامش مى‏دهد، گفتگو با آن قدرت مطلق مهربان است و اين يكى ديگر…

دعا در مانی [قسمت اول]

دعا در ماني « شاد كردن قلبى با يك عمل، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد! »« گاندى »بديهى است، آنچه در نهايت رنج و تألم انسان را تسلى و آرامش مى‏دهد، گفتگو با آن قدرت مطلق مهربان است و اين يكى ديگر…

دعا در مانی [قسمت دوم]

نيايش، گفتگوى لطيفى است با حضرت دوست و خواندن اوست به زيباترين و سبزترين واژگانى كه او دوست دارد.اما، خواندن خداوند با كلماتى كه او دوست دارد يعنى چه؟توجه فرماييد! اگر من و شما كه از مدت‏ها قبل با هم خلوتى داشتيم و دلمشغولى عزيزى براى…

دعا در مانی [قسمت دوم]

نيايش، گفتگوى لطيفى است با حضرت دوست و خواندن اوست به زيباترين و سبزترين واژگانى كه او دوست دارد.اما، خواندن خداوند با كلماتى كه او دوست دارد يعنى چه؟توجه فرماييد! اگر من و شما كه از مدت‏ها قبل با هم خلوتى داشتيم و دلمشغولى عزيزى براى…