صفحه آرشیو

دومین دوره تاریخی امامت 3

دومین دوره تاریخی امامت ۳

دومین دوره تاریخی امامت ۳ اهداف امام سجاد(ع) «از مجموع بیانات وموضع گیری های سیاسی،اجتماعی و تاریخی امام سجاد(ع) به دست می آید که امام سجاد(ع) چند هدف مهم را در دوران امامت خودشان مورد توجه و مد نظر قرار داده بودند.۱) ایجاد…