صفحه آرشیو

رجعت از دیدگاه ثقلین

رجعت از دیدگاه ثقلین

رجعت از دیدگاه ثقلین مقدمه به بازگشت و زنده شدن عده‌ای از مومنین و جمعی از ستمگران و به دنیا قبل از قیامت، رجعت می‌گویند. مسئله رجعت یکی از مسائل بسیار جنجالی در مذهب شیعه است، تنها شیعه معتقد به مسئله رجعت است و آن را از ضروریات مذهب…