صفحه آرشیو

رسول

معنای لغوی و اصطلاحی سه واژه وصی، وحی و رسول چیست؟

معنای لغوی و اصطلاحی سه واژه وصی، وحی و رسول چیست؟ پرسش لطفاً معنای لغوی و اصطلاحی سه واژه وصی، وحی و رسول را بیان کنید. پاسخ اجمالی ۱٫ وصی در لغت به معنای: اندرز دهنده، وصیت کننده، سفارش کننده و ... آمده است. و در اصطلاح فقه؛ کسی که…