صفحه آرشیو

زن و سیاست

زن و سیاست

زن و سیاست در قرآن

کلیدواژه ها: قرآن، سیاست، زن، حقوق زنان نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معنویت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقای شخص و هم در بقای نوع . . . و چون وجود نوع، بی معاونت صورت نمی بندد و معاونت بی اجتماع محال است، پس…

زن و مشارکت سیاسی

(قمست اول) اشاره: یکی از مسایل مهمی که در زمان حاضر دارای اهمیتی بیش از پیش شده است، مساله حقوق زن و بررسی جنبه های مختلف فعالیتهای او خصوصا در زمینه امور اجتماعی و سیاسی می باشد. هر از چند گاهی شاهد مقاله ای در خصوص یکی از موضوعات مربوط…