صفحه آرشیو

مخالفان

مخالفان

مخالفت با امامان شیعه با تصوف

امامان شیعه که هیچگاه در برابر نیرنگ بازان و ملحدان سکوت ننموده، در موارد گوناگون به مقتضای آنچه می بایست صورت می پذیرفته اقدام نموده اند، اصحاب و پیروان را از آنها بر حذر داشته، پرده از روی فریبکاری و نیرنگبازی و نحوه گمراه کردن مردم…