صفحه آرشیو

مديريت

مديريت

مدیریت خانواده دراسلام(۳)

3) نظم و مقررات و کنترل نظم و مقررات يکي از پايه هاي اساسي هر نهاد و سازمان است و نظارت و کنترل نيز از ارکان و عناصر حياتي مديريت در همه ي سيستم ها به شمار مي رود. آنچه باعث شده تا جوامع انساني و نظام هاي اجتماعي درروند تکامل خود به کنترل…

مدیریت خانواده دراسلام(۴)

4) مسؤوليت ها و روابط يکي ديگر از اجزاي فرايند مديريت «سازمان دهي» است. به طور کلي، سازمان دهي نيروها و امکانات از شرايط ضروري تحقق برنامه ها مي باشد. «سازمان دهي مستلزم آن است که منابع- يعني افراد، سرمايه و تجهيزات- به…

مدیریت خانواده دراسلام(۲)

2) برنامه ريزي به طور کلي،برنامه ريزي يعني اتخاذ روش هايي که ما را به بهترين نتيجه مطلوب برساند. به عبارت ديگر، «برنامه ريزي متضمن تعيين هدف ها و مقاصدسازمان و تهيه ي نقشه و برنامه کار است. برنامه ها نشان مي دهند که هدف ها چگونه بايد…

مدیریت خانواده دراسلام(۱)

امروزه در جهاني زندگي مي کنيم که از آن با عناوين مختلفي همچون عصر تکنولوژي و اطلاعات ياد مي کنند و اين امر، پيچيدگي و گستره ي خيره کننده و گيج کننده آن را به ما گوشزد مي کند. رشد و شتاب روزافزون روابط و مناسبات انساني و اشتغالات و گرفتاري…