صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

دوران منتصر عباسی (۲۴۷ـ ۲۴۸ه)

متوکل در سال 247 ه به قتل رسید و پس از او فرزندش «محمد بن جعفر» بر تخت نشست. قتل متوکّل، دستگاه خلافت عباسی را به هرج و مرج کشانید. او نخستین کسی بود که درصدد کنار زدن ترکان و احیای قدرت مجدّد اعراب برآمد.() رابطه‌ی…