صفحه آرشیو

منافات بین عدم مسئولیت و امر به معروف

منافات بین عدم مسئولیت و امر به معروف

منافات بین عدم مسئولیت و امر به معروف خلاصه پرسش آیا بین عدم مسئولیت پیامبر(ص) در قبال ایمان مردم و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر منافات نیست؟! پرسش در مواردى از قرآن خداوند به پیامبرش خطاب فرموده که تو مسئول ایمان…