صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، جلوه‌ها

پیامبر اکرم (ص) ، جلوه‌ها

پیامبر اکرم (ص) ، جلوه‌ها عدی بن حاتم طایی گوید: من مردی شریف، نصرانی و بر دین خود بودم. در بین قوم خود یک چهارم از درآمد هر فرد را به عنوان باج و مالیات می‌گرفتم و زعامت و رهبری آنها را عهده دار بودم.مشاهده می‌کردم که کار…