صفحه آرشیو

چگونگی سرایت دلائل امامت حضرت علی به بقیه ائمه

چگونگی سرایت دلائل امامت حضرت علی به بقیه ائمه

چگونگی سرایت دلائل امامت حضرت علی به بقیه ائمه یکی از اشکالاتی که خلاف می گیرند این است که شما چرا امامان بعد از پیامبر را دوازده می دانید که این قضیه را سلطان الواعظین ثابت کردند که پیامبر به دوازده امام ما به عنوان خلیفه های بعد خودشان…