مجمع جهانی شیعه شناسی

بیستم تیر

إن قارَفتَ سَیِّئَهً فَعَجِّل مَحوَها بِالتَّوبَهِ

اگر مرتکب گناه شدى، به سرعت آن را با توبه نابود کن.

امام على علیه السلام – تحف العقول: ص ۸۱