مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و ششم خرداد

وَلیَکُن أحَبُّ الاُمورِ إلَیکَ أوسَطَها فِی الحَقِّ ، وأعَمَّها فِی العَدلِ ، وأجمَعَها لِرِضَى الرَّعِیَّهِ . . .

باید دوست داشتنى ترین کارها برایت میانه آنها در حق باشد ، و فراگیرترین آنها در عدالت ، و جامع ترین آنها در خشنودسازى شهروندان .

امام على علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر – نهج البلاغه : نامه ۵۳