مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و نهم خرداد

سَبعَهٌ یُظِلُّهُمُ اللّهُ عز و جل فی ظِلِّهِ یَومَ لا ظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ: إمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ فی عِبادَهِ اللّهِ عز و جل….

خداوند عز و جل، هفت گروه را در سایه خویش بدارد، آن روزى که جز سایهاش، سایهاى نیست: پیشواى عدالت-پیشه؛ و جوانى که در بندگى خداوند عز و جل رشد کرده است….

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله – الخصال: ص ۳۴۳ ح ۷