مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و هشتم اردیبهشت

امام على علیه السلام:

مَن عَرَفَ شَرَفَ مَعناهُ، صانَهُ عَن دَناءَهِ شَهوَتِهِ وزورِ مُناهُ؛

کسى که شرافت مقام (مقصد) خویش را بشناسد، آن را از پستىِ هوس خود و دروغ بودن آرزوهایش نگه داشته است.

غرر الحکم: ح ۹۰۶۹