مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و هشتم فروردین

امام مهدى علیه السلام: إنَّ اللّهَ مَعَنا، فَلا فاقَهَ بِنا إلى غَیرِهِ و الحَقُّ مَعَنا فَلَن یُوحِشَنا مَن قَعَدَ عَنّا؛

خدا با ماست و نیازمند دیگرى نیستیم. حق با ماست و باکى نیست که کسى از ما روى بگرداند.

الغیبه ، طوسى ، ص ۲۸۵