مجمع جهانی شیعه شناسی

سوم تیر

أحسَنُ الآدابِ ما کَفَّکَ عَنِ المَحارِمِ

بهترینِ ادبها آن است که تو را از حرامها بازدارد.

امام على علیه السلام – غرر الحکم: ج ۲ ص ۴۶۲ ح ۳۲۹۸