مجمع جهانی شیعه شناسی

سی ام خرداد

خَیرُ اُمَّتی مَن هَدَمَ شَبابَهُ فی طاعَهِ اللّهِ، وفَطَمَ نَفسَهُ عَن لَذّاتِ الدُّنیا وتَوَلَّهَ بِالآخِرَهِ، إنَّ جَزاءَهُ عَلَى اللّهِ أعلى مَراتِبِ الجَنَّهِ

بهترینِ امّت من کسى است که جوانىاش را در فرمانبرى از خداوند، سپرى کند و خود را از خوشىهاى دنیا وا گیرد و شیفته آخرت باشد. بهراستى که پاداش او نزد خداوند، برترین جایگاه بهشت است.

پیامبر خدا (ص) – المواعظ العددیّه: ص ۳۴