مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

سی ام مرداد

فهرست مطالب

إنَّکَ إن أطَعتَ اللّهَ نَجّاکَ و أصلَحَ مَثواکَ

اگر خدا را فرمان برى، رستگارت کند و جایگاهت را نیکو گردانَد.

امام علی علیه السلام – غرر الحکم: ح ۳۸۰۶