مجمع جهانی شیعه شناسی

سی و یکم تیر

بادِر بِأَربَعٍ قَبلَ أربَعٍ: شَبابِکَ قَبلَ هَرَمِکَ، وصِحَّتِکَ قَبلَ سُقمِکَ، وغِناکَ قَبلَ فَقرِکَ، وحَیاتِکَ قَبلَ مَوتِکَ

چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب: جوانى ات را پیش از پیرى؛ و تندرستى ات را پیش از بیمارى؛ و بى نیازى ات را پیش از نیازمندى؛ و زندگى ات را پیش از مرگ.

پیامبر خدا (ص) – الخصال: ص ۲۳۹ ح ۸۵