مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

نتیجه ی لغزش عالم

فهرست مطالب

امام علی سلام الله علیه

لغزش عالم، مانند شکستن کشتى است. خود، غرق مى‏ شود و دیگران را هم با خود غرق مى‏ کند

غرر الحکم ، ح ۵۴۷۴