مجمع جهانی شیعه شناسی

نتیجه ی لغزش عالم

امام علی سلام الله علیه

لغزش عالم، مانند شکستن کشتى است. خود، غرق مى‏ شود و دیگران را هم با خود غرق مى‏ کند

غرر الحکم ، ح ۵۴۷۴