مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

نتیجه ی همت و شهوت

فهرست مطالب

امام علی علیه السلام

هیچ چیز همچون همّت، آدمى را بلندمرتبه نمی‌گردانَد و هیچ چیز مانند شهوت او را خوار نمی‌کند

عیون الحکم والمواعظ: ص ۴۸۴ ح ۸۹۲۸