مجمع جهانی شیعه شناسی

نتیجه ی همت و شهوت

امام علی علیه السلام

هیچ چیز همچون همّت، آدمى را بلندمرتبه نمی‌گردانَد و هیچ چیز مانند شهوت او را خوار نمی‌کند

عیون الحکم والمواعظ: ص ۴۸۴ ح ۸۹۲۸