مجمع جهانی شیعه شناسی

هشتم فروردین

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
بهترینِ شما کسى است که دیدنِ او شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بیفزاید و کردارش شما را مشتاق آخرت کند.
الأمالی للطوسی: ص ۱۵۷ ح ۲۶۲