مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

هفدهم مهر

فهرست مطالب

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنیاهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] کسى است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد.

امام صادق علیه ‏السلام – الکافی : ج۲، ص۴۵۵، ح۹