مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

چهارم مرداد

فهرست مطالب

أعظَمُ الناسِ قَدراً مَن لَم یَرَ الدُّنیا خَطَراً لِنَفسِهِ

پربهاترین فرد کسى است که دنیا را بهاى خود نداند.

امام زین العابدین علیه السلام – الکافی: ج ۱ ص ۱۹ ح ۱۲