مجمع جهانی شیعه شناسی

یازدهم خرداد

البُخلُ أن یَرَى الرَّجُلُ ما أنفَقَهُ تَلَفًا، وَما أمسَکَهُ شَرَفًا؛

بخل آن است که انسان آنچه را بخشیده، تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد.

امام حسن علیه السلام – تحف العقول: ۲۲۵