مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

یازدهم شهریور

فهرست مطالب

ألا لایستَحیینَّ مَن لا یعلَمُ أن یتَعَلَّمَ فَإنَّ قِیمَهَ کلِّ امرِئٍ مَا یعلَمُ

آگاه باشید کسی که نمی‌داند، نباید از آموختن شرم کند؛ زیرا ارزش هر کس به چیزی است که می‌داند

امیرمومنان-غرر الحکم: ح ۲۷۸۷