متن کامل پرسش سلام؛ چرا در تمام احادیث قدسی خطاب فرزند آدم آمده است!؟ آیا این به دلیل برتری انسان بر جن بود!؟ پاسخ  ۱٫ به نظر می‌رسد دلیل خطاب به فرزند آدم(ع) در احادیث قدسی می‌تواند چند چیز باشد: الف. نوعی احترام به حضرت آدم از این جهت که سر سلسله نسل بشریت کنونی […]