نام کتاب: آسیب شناسی جامعه از دیدگاه قرآن
مولف: احمد مهدی زاده آری
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۸۶