صفحه آرشیو

آسیب شناسی

آسیب شناسی

وظیفه ی ما در مقابل شبهات

وظیفه ی ما در مقابل شبهات برخی می گویند: انسان در هر سنّ و معلوماتی که باشد، بی هیچ قید و شرطی می تواند به هر سخنی گوش فرا دهد، هر مقاله و کتابی را مطالعه کند و نباید برایش در این جهت هیچ گونه مانعی ایجاد کرد. اینان برای اثبات نظریه ی…

کارکرد تمدن دینی (۱)

بررسی نظریه دولت قدرت مدار از دیدگاه ابن خلدون این نوشتار برداشتی از اندیشه ابن خلدون درباره افت و خیز تمدن را محور بررسی خود قرار داده است که بر اساس آن نوعی سازگاری و همانندی بین ادوار و نسل های یک حکومت با مراحل تمدن وجود دارد.…

کارکرد تمدن دینی (۲)

بررسی نظریه دولت قدرت مدار از دیدگاه ابن خلدون در این قسمت به تعامل عوامل و نیروهایی می پردازیم که از نظر ابن خلدون منشاء گوناگون دارند. از یک سو اسلام به مقوله ی عاملی جمعی و نیز به منزله ی عاملی فردی مطرح، و از سوی دیگر قدرت و حفظ آن مد…