صفحه آرشیو

آشنایی

آشنایی

سنت صوفیان

در تعبیرى کلى، تصوف را مى توان به درونى کردن و تقویت ایمان و عمل اسلامى تعریف کرد; اما قرن هاست که موافقان و مخالفان، واژه عربى صوفى را در معانى بسیار گوناگونى به کار برده اندکه هم در منابع اصلى و هم فرعى بازتاب یافته است.درباره اشتقاق این…

فرقه های صوفیه

محاسبیموسس این مکتب حارث بن اسعد محاسبی است.وی از مردم بصره و ساکن بغدا بود و در سال ۲۴۳ درگذشته است. اعتقاد محاسبی بر رضا بود . در مورد این واژه دو معنی متصور است:۱- مقام۲- احوالدر مورد رضا دومعنی را بیان می کنند:۱- رضای خدا از انسان :…

راز ورزى صوفیانه (۱)

در جهان اسلام کسى را که تقریباً به هر گونه رازورزى، مشغول باشد، صوفى مى دانند. این نام از واژه عربىِ صوف به معناى پشم برگرفته شده است. این پوشش رسم برخى از نخستین زاهدانى بود که پیشینیانِ تصوّف متأخر بودند. البته صوفیسم یا تصوّف نوعى فلسفه…

راز ورزى صوفیانه (۲)

یکى از جنبه هاى الاهیّت، رحمانیّت است. خداوند مهربانىِ خود را از راه موجودکردنِ جهان، نشان داد و کمال او عبارت است از دیده شدن در هر ذرّه یا ا تمى از جهان. بنابراین، رحمانیّت به طور خاص، صفات خالق را نشان مى دهد (الصفات الحقیّه)، در حالى که…

آشنایی با تصوف

تصوف چیست؟ و جایگاه آن را در اسلام مشخص نمایید؟ دراینکه تصوف چیست، باید این کلمه را از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ اول از منظر لغت که این کلمه از کجا آمده و به چه معنایی است. دوم اینکه در اصطلاح به چه چیزی تصوف و به چه کسی صوفی گفته می…