صفحه آرشیو

آفرینش

آفرینش

اسرار آفرینش در قرآن

قرآن مجید در آیات متعددی از مسائل مربوط به قوانین آفرینش و عالم طبیعت و کرات آسمانی و امثال آن ها سخن گفته است. قرآن در عصری از این حقایق و اسرار، پرده برداشته است که راهی به این گونه مسائل و مطالب نبود و کسی نمی توانست به این حقایق پی برد،…

آفرینش انسان در قرآن

« ما انسان را در بهترین صورت و سیرت آفریدیم ».(1)« بزرگا خداوندی که نیکوترین آفرینندگان است ».(2) آنچه ملائکه نمی دانستندبشر، مهمان تازه وارد کره زمین بود. از آفرینش جهان، کروبیان، فرشتگان، حیوانات و جنبندگان، سال…