صفحه آرشیو

آمال و آرزو

آمال و آرزو

تشویق قرآن به تحقیق و دور انداختن آرزو

بنیاد زندگی انسانیاز قرآن کریم بر می آید که یکی از بارزترین مصادیق استوارترین راه که قرآن به آن هدایت می کند، پایه گذاری زندگی بر پایه ی تحقیق و پرهیز از هر آرزوی دروغین و غلط است که بر پایه ی عقل یا نقل قطعی نباشد. زیرا انسان در هر جایگاهی…