صفحه آرشیو

آن رستخیز عام که نامش محرم است

آن رستخیز عام که نامش محرم است

آن رستخیز عام که نامش محرم است در زندگی یکنواخت ده، ماه محرم جنب و جوشی می نهاد که بکلی با زمانهای دیگر متفاوت بود. پر رنگ ترین خاطره ها را از محرم آن سالها دارم. نه تنها آن بود که برای مجالس روضه و تعزیه برو بیا آغاز گردد و ساعتها پر شود،…