صفحه آرشیو

آیات

آیات

آیا می‌توان شخصی را مستقیم و یا غیر مستقیم، مخاطب و مصداق آیات قرآن قرار داد؟

متن کامل پرسش آیا می‌توان شخصی را مستقیم و یا غیر مستقیم مخاطب و مصداق آیات قرآن قرار داد؟ بویژه در مواردی که خطاب آیات فاسقان، کافران و... باشد؟ پاسخ : آنچه در سؤال بدان اشاره شد، مربوط به «جرى و تطبیق» است. جرى و تطبیق در اصطلاح علوم…

جمل؛ شتر یا طناب کشتی؟

یکی از مترجمان فارسی قرآن، شادروان ابوالقاسم پاینده، در مقدمه ی ترجمه ی خود مسئله ی بدیعی را مطرح کرده است که البته از قدیم الایام در بعضی منابع و متون تفسیری لغوی عربی و فارسی و نیز آثار مفسران کتاب مقدس در اروپای قرون وسطا و عصر جدید هم…