نمازهای قضای پدر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیا نمازهای قضای پدر فوت شده بر عهده پسر بزرگ تر است؟