صفحه آرشیو

آیا پیامبر اکرم در مورد جانشین بعد از خود وصیت نمود یا خیر؟

آیا پیامبر اکرم در مورد جانشین بعد از خود وصیت نمود یا خیر؟

آیا پیامبر اکرم در مورد جانشین بعد از خود وصیت نمود یا خیر؟ علمای عامه می گویند که پیامبر اکرم بدون وصیت از دنیا رفت و کسی را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین نکرد و امر تعیین رهبری را به مردم واگذار کرد. از جمله کسانی که به این…