سوم جمادی الاول
۲۰ دی ۱۳۹۷

سوم جمادی الاول   ۱- خلع قاهر عباسی از خلافت (سال ۳۲۲ هجری قمری) ۲- وفات آیهالله میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی (۱۲۹۳ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله سید محسن عراقی (۱۳۲۵ هجری قمری) ۴- وفات آیهالله سید اسماعیل صدر (۱۳۳۷ هجری قمری) ۵- وفات آیهالله سید محمد حجت کوه کمره ای (۱۳۷۲ هجری قمری) […]