پانزدهم ربیع الثانی   ۱- زندانی شدن محمد بن قاسم علوی در نزد معتصم (۲۱۹ هجری قمری) ۲- کشته شدن اوتامش سردار معروف عباسی (۲۴۹ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله محمدعلی سیبویه (۱۳۲۲ هجری قمری) —   ۱- زندانی شدن محمد بن قاسم علوی در نزد معتصم (۲۱۹ هجری قمری) “محمد بن قاسم بن […]