آیه اکمال و شبهات پیرامون آن به عقیده اهل سنت آیه سوم سوره مائده (الیوم اکملت لکم دینکم) نمی تواند در ارتباط با حادثه غدیر باشد! نظر شما در این باره چیست؟ طرح سوال: بنا به نظر مفسّرین و علماء شیعه، آیه «الیوم اکملت لکم دینکم» که بخشی از آیه ۳ سوره مائده هست، جدا […]