آیین انتظار
۲۴ دی ۱۳۹۶

آیین انتظار     آیین انتظار مشخصات کتاب: سرشناسه : تلافی علی اکبر، – ۱۳۴۲ عنوان و نام پدیدآور : آیین انتظار/ علی اکبر تلافی مشخصات نشر : تهران موسسه نبا، ۱۳۷۸٫ مشخصات ظاهری : ۴۰ ص ۵/۱۶ x 5/11س م شابک : ۹۶۴-۹۰۵۰۲-۳-x 1200ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم […]