صفحه آرشیو

ابلیس

چرا ابلیس، پروردگار را در گمراه‌شدن خود مقصر ‌دانسته و خدا به نفی آن نمی‌پردازد؟!

چرا  خداوند ،کلام  ابلیس را د رخصوص مقصر دانستن پروردگاردر گمراه‌شدن خود همقصر ‌دانست و خدا نیز با نقل این گفتار در قرآن به نفی آن نمی‌پردازد؟! پاسخ اجمالی در ارتباط با سخن شیطان که گمراهی خویش را به خدا نسبت داده، کسانی که معتقد به جبرند…