صفحه آرشیو

ابن عقده

ابن عقده

جرح ابن عقده (۲۴۹ـ ۳۳۲ه)

او ابو العباس، احمد بن محمد عسید کوفی، یکی از بزرگترین و حافظ‌ترین محدثان زمان خود بوده است. ذهبی درباره وی می‌گوید: «حافظ العصر و المحدث البحر... وکان إلیه المنتهی فی قوة الحفظ و کثرة الحدیث... حدث عنه... الطبرانی و ابن…