علمای اهل تسنّن و طعن ابوحنیفه داعی: امام شافعی گوید: «ما ولد فی الاسلام أشأم من أبی حنیفه». «متولّد نگردیده در اسلام مشئوم‌تر از ابوحنیفه».([۱]) و نیز گفته: «نظرت فی کتب أصحاب أبی حنیفه فإذا فیها مائه وثلاثون ورقه خلاف الکتاب والسنّه.» نظر کردم در کتب اصحاب ابی حنیفه، پس در آنهاست صد و سی […]