صفحه آرشیو

ابوحنیفه

علمای اهل تسنّن و طعن ابوحنیفه

علمای اهل تسنّن و طعن ابوحنیفه داعی: امام شافعی گوید: «ما ولد فی الاسلام أشأم من أبی حنیفه». «متولّد نگردیده در اسلام مشئوم‌تر از ابوحنیفه».() و نیز گفته: «نظرت فی کتب أصحاب أبی حنیفه فإذا فیها مائه وثلاثون ورقه خلاف الکتاب…