جن بودن سگ سیاه و گربه سیاه پرسش آیا واقعیت دارد که گربه سیاه یا سگ سیاه ، جن است؟ پاسخ اجمالی با جست‌وجویی که در منابع روایی انجام پذیرفت به روایتی دست نیافتیم که گفته باشد گربه سیاه، جنّ است. اما در روایتی سگ سیاه و یک‌رنگ را طایفه‌ای از جنیان به شمار آورده‌اند: […]