صفحه آرشیو

اجنّه

آیا واقعیت دارد که گربه سیاه یا سگ سیاه ، از اجنّه ( جن ) هستند؟

جن بودن سگ سیاه و گربه سیاه پرسش آیا واقعیت دارد که گربه سیاه یا سگ سیاه ، جن است؟ پاسخ اجمالی با جست‌وجویی که در منابع روایی انجام پذیرفت به روایتی دست نیافتیم که گفته باشد گربه سیاه، جنّ است. اما در روایتی سگ سیاه و…