احادیثی از امام رضا علیه السلام   امام رضا علیه السلام : إنَّ اللّه َ عَزَّوَجلَّ… أمَرَ بِالشُّکرِ لَهُ و لِلوالِدَینِ فَمَن لم یَشکُر والِدَیِهِ لَم یَشکُرِ اللّه َ؛ [ الخصال، ص ۱۵۶٫] امام رضا علیه السلام :خداوند به سپاسگزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛ پس هر که از پدر […]