صفحه آرشیو

احزاب

احزاب

مبانى آزادى و حزب در تشیع (۲)

ب) حزب و مبانى فقه سياسى فقه سياسى شيعه سه ويژگى اساسى دارد كه آن را از منظومه فقه سياسى اهل سنت بويژه مذهب شافعى و حنبلى متمايز مى كند. در اينجا فرصت آن نيست كه به ارزيابى منظومه فقهى و بخصوص فقه سياسى اهل سنت بپردازيم, فقط…

مبانى آزادى و حزب در تشیع (۳)

معناى عصمت عصمت, نيرومند بودن عقل و رشد بسيار بالاى تفكر و انديشه است در مرتبه اى كه هيچ گاه مغلوب نمى شود. انسانها در مراتب تعقل و تفكر مختلف هستند; مانند ديگر نيروهاى خدادادى كه در انسانها در مراتب مختلف ظهور مى كند.…

مبانى آزادى و حزب در تشیع (۱)

مقدمه حزب سياسى, جمعيتى سازمان يافته در درون يك نظام سياسى است كه عقيده اى مشترك دارند و براى كسب و به كارگيرى قدرت سياسى در اجراى ديدگاهها و اهداف خود, با يكديگر متحد شده اند.((1)) حزب, بنا به تعريف فوق,پديده اى جديد و از…