صفحه آرشیو

ادبیات اسلامی

ادبیات اسلامی

آموزه هاى سیاسى قرآن در اشعار اقبال

آموزه هاى سیاسى قرآن در اشعار اقبال مسإله انتظار بشر از دین، از دیر باز مورد توجه جوامع علمى بوده است. برخى، دین را امرى خودى و مشتمل بر اعمال عبادى و اخلاقى مى دانند؛ عده اى دیگر معتقدند حوزه نفوذ دین، اجتماع و سیاست را نیز شامل مى…

تجلیات قرآنى در شعر شاعران

تجلّى قرآن در شعر شاعران بر چند گونه است: ۱٫ تجلّى واژگانى در این شیوه شاعر از پاره اى از واژه ها و ترکیب هاى واژگانى قرآنى وام مى گیرد و بر شیوایى و فصاحت و بلاغت و بلندى معناى شعر خود مى افزاید, واژگانى را از قرآن مى گیرد که ریشه…

ادبیات اسلامی در یک نگاه

مقصود نحو و صرف و لغت و بلاغت و شعر و تاريخ است. در اين قسمت ايرانيان خدمات فراواني کرده اند. خدمات ايرانيان به زبان عربي بيش از خود اعراب به اين زبان بوده و خيلي بيش از خدمات اين مردم به زبان فارسي بوده است. ايرانيان به حکم يک انگيزه مقدس…