صفحه آرشیو

از زيباشناسي تا معرفت شناسي

از زيباشناسي تا معرفت شناسي

از زیباشناسی تا معرفت شناسی

۱٫ انسان در برخورد با جهان خارج، تابع ارزش های زیبا شناختی است؛ به گونه ای که آنچه انسان را تحریک می کند که به عالم و موضوعات آن توجه کند، همان زیبا شناختی است و چون جهان پدیداری، تعیین کننده نظام زیبا شناختی جوامع و فرهنگ ماست، وارد…