صفحه آرشیو

استراتژی واحد امامت (2)

استراتژی واحد امامت (۲)

استراتژی واحد امامت (۲) حرکت مستمر در مسیر مبارزه ی سیاسی حرکت مستمر امامت به لحاظ تاریخی و وقایعی که در تاریخ درخشان ۲۶۰ ساله روی داده است، حرکتی سیاسی بوده است؛گرچه شامل حرکت های علمی، فرهنگی و اعتقادی نیز بوده و در همه ی…