صفحه آرشیو

استراتژی واحد امامت (3)

استراتژی واحد امامت (۳)

استراتژی واحد امامت (۳) استراتژی حکومت اسلامی درسلسله اهداف استراتژیک جریان امامت به مسأله ی حکومت اسلامی برمی خوریم که آن بزرگواران (ع) به طور کلی در خط سیر مبارزاتی خودشان، مسأله ی حکومت اسلامی را محور حرکت سیاسی…